Budova obecního úřadu Zlechov Zlechov 540, 687 10 Zlechov
Pracovní doba: dle objednání
Objednávky na tel.: +420 797 720 115

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Lenka Daníčková, IČ: 06124224, se sídlem 540, 68710 Zlechov, Česká republika (dále jako „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

II.

Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, tedy za účelem objednávky zboží či poskytnutím služeb v rámci živnostenského oprávnění. Správce bude zpracovávat především: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, DIČ, číslo bankovního účtu, IP adresa.

III.

Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro možnost objednávky a další služby poskytované správcem. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

IV.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s poskytovanými službami po dobu 2 let, pokud tento souhlas neodvoláte.

V.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: danickoval@seznam.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

VI.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VII.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

VIII.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

IX.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci zpracovat nabídku, posílat jednotlivá obchodní sdělení, informace o slevách, akcích a jiných informací týkajících nákupu zboží a služeb.

Případné dotazy
* Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Poštovní adresa
FYZIOTERAPIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
Lenka Daníčková

Budova obecního úřadu Zlechov
Zlechov 540, 687 10 Zlechov
Tel.: (+420) 797 720 115
Emailová adresa
danickoval@seznam.cz

Všechna práva vyhrazena © 2021 Fyzioterapie a léčebná rehabilitace Lenka Daníčková
vytvořila spol. WEBNET GROUP s.r.o.


Zásady ochrany osobních údajů